Prevádzka materskej školy

Prevádzka MŠ Medzilaborecká 4 a elokovaných tried Haburská 4 v pracovných dňoch od 6.30 hod do 17.00 hod

Prevádzku môže riaditeľ obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky MŠ cez školské prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. Cez letné prázdniny sa prevádzka preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov materskej školy. V čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin môžu deti navštevovať materskú školu , ktorá bude v prevádzke. Podľa potrieb a požiadaviek rodičov zabezpečí riaditeľka materskej školy umiestnenie detí v zariadení v pôsobnosti právneho subjektu.

Vnútorná organizácia prevádzky MŠ je podrobne rozpracovaná v rozvrhnutí pracovného času zamestnancov, ktorý tvorí základnú pedagogickú dokumentáciu materskej školy. Rodičia MŠ Medzilaborecká 4 a elokovaného zariadenia Haburská 4, súhlasia s prevádzkou materskej školy odsúhlasením na plenárnych schôdzach na začiatku školského roka.

Konzultačné hodiny riaditeľky materskej školy každý deň od 10.00 hod. do 12.00 hod. a podľa potreby rodičovskej verejnosti /telefonicky, elektronickou poštou, podľa dohody/

Po dohodnutí :
Osobne :
 • v dňoch pondelok a utorok – v elokovaných triedach Haburská 4
 • v dňoch streda a štvrtok – v materskej škole Medzilaborecká 4

Poplatky v materskej škole

Vzdelávanie v MŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením ( zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou najviac 25% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu- § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,
 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných preukázateľným spôsobom
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
Prerušenie dochádzky

Ak dieťa nemôže dochádzať do MŠ z dôvodu liečenia, pobytu v diagnostickom ústave, v očnom sanatóriu, či z iného závažného dôvodu, podajú rodičia písomnú žiadosť o prerušení dochádzky dieťaťa riaditeľke materskej školy, zástupkyni materskej školy. Dochádzku možno prerušiť najviac na tri mesiace.

Ukončenie dochádzky

Riaditeľka materskej školy môže ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy po predchádzajúcom písomnom upozornení rodičov z nasledovných dôvodov:

 • neuhrádzanie príspevku na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení
 • neuhrádzanie poplatku za stravu
 • neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa viac ako 14 dní
 • opakované porušovanie Školského poriadku
 • ak sa dieťa nedokáže prispôsobiť podmienkam života v kolektíve a závažným spôsobom narušuje výchovno – vzdelávací proces a tým obmedzuje práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania

Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie dieťaťa. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie stravy

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Kedy priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti?

Rodič predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako tri po sebe nasledujúce dni.

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ?

Prezúvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou (nie šlapky, sandále), pyžamo, náhradné oblečenie, spodné prádlo, igelitovú tašku. Veci musia byť podpísané. Je potrebné priniesť vyplnený dotazník a fotokópiu preukazu poistenca.

Odpustenie príspevku

Odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určenú zriaďovateľom vo výške 22,61 € je možné len v prípade, keď dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby celý kalendárny mesiac. Rodič prinesie potvrdenie od lekára a odovzdá ho riaditeľke.

Neoznámenie neprítomnosti dieťaťa

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť výchovy a vzdelávania v MŠ, rodič oznámi materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky

Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej materskej školy prijímame spravidla od 1. marca do 15. marca. Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 15. apríla príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

    Oznámenie o podávaní prihlášok do MŠ