Spevácky krúžok Škovránok

Na čo sa vyučovanie spevu zameriava?
 • Rozvíja hudobné a spevácke schopnosti, podporuje správne dýchanie a artikuláciu. Výrazne ovplyvňuje citovú i psychickú oblasť. Stáva sa súčasťouprípravy do školského prostredia.
 • Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia.
 • Ovplyvňuje rozvoj vnímania a myslenia, schopnosť spolupráce a všestrannej komunikácie, prípadne napomáha zaradeniu dieťaťa do kolektívu.
 • Technické cvičenia a spevácke rozcvičky zlepšujú artikuláciu. Práca s dychom môže mať u niektorých detí aj liečebný charakter.
Ako prebieha vyučovanie?
 • Zábavnou formou, je založené na nácviku moderných detských piesní v rôznych štýloch napr.: pop, disco, jazz, country, rock, latino, swing, cha-cha, traditional. Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým pohybom.
 • Spevácka činnosť je rozšírená o hru na detské hudobné nástroje, rytmizáciu textov piesní a dramatický prejav.
 • Spev je sprevádzaný živou hudbou – sprievodom učiteľa na klavír-syntetizátor. Detské piesne sú prevažne vlastnou alebo čiastočne prevzatou produkciou učiteľa.
 • Deti sa môžu prejaviť samostatne, spievajú vo dvojiciach alebo skupinkách.Učia sa počúvať hudbu a rozlišovať zvuky rôznych hudobných nástrojov a materiálov. Učiteľ hrá na husle alebo na mandolínu skladby rôznych hudobných štýlov.
 • Piesne majú svoj vlastný logický dej. Vyučovacie hodiny sú začlenené do rôznych motivačných rozprávok alebo príbehov.
Rozsah výučby:

Vyučovanie speváckeho krúžku prebieha vždy v stredu v čase od 14:30 do 15:15 (45 minút) v MŠ Prešovská.

Trvanie krúžku:
 • 1. polrok /október až január/ – 4 mesiace
 • 2. polrok /február až jún/ – 5 mesiacov

Detský spevácky krúžok Škovránok vedie Mgr. Martin Masaryk, ktorý vyštudoval odbor spev na Konzervatóriu v Bratislave a odbor hudobná výchova – zameranie spev na Pedagogickej fakulte Univerzity v Ružomberku. Má 13 ročnú pedagogickú prax v ZUŠ a zameriava sa na vyučovaniu spevu detí predškolského a mladšieho školského veku v MŠ a ZŠ. Venuje sa tvorbe detských piesní a hre na husle, mandolínu a klavír. Pôsobí ako externý člen speváckeho zboru SND a Slovenskej filharmónii.