ČAS
ČINNOSTI
od 6:30 Otvorenie MŠ
Hry a hrové činnosti podľa voľby detí – individuálne, skupinové, spoločné hry
Ranný kruh
Pohybové a relaxačné činnosti
8:30 Osobná hygiena, desiata
9:30 EDUKAČNÉ AKTIVITY – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno-pohybovej, dramatickej, grafomotorickej oblasti
Pobyt vonku – vychádzka, hry v záhrade – pohybové, so spevom, s náčiním, na náradí, hry v piesku
11:30 Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
14:00 Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena, olovrant
14:30 Hry a hrové činnosti detí, krúžková činnosť
17:00 Koniec prevádzky MŠ