Naším hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je pre nás jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a do kolektívu. Kladieme dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením a taktiež vytvárame humánny a demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na dieťa v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti, pričom sa rešpektuje individualita dieťaťa, jeho práva a potreby.

Snažíme sa vytvoriť podnetné prostredie, plné pohody, lásky a pozornosti, aby sme čo najviac uspokojili potreby dieťaťa, ktorého osobnosť rozvíjame rôznorodými činnosťami.

U detí rozvíjame psychomotorické, osobnostné (interpersonálne), sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné a informačné kompetencie. Rozvoj kompetencíí u detí uskutočňujeme na základe vzdelávacieho programu pre materské školy DIEŤA A SVET. Menovaný program je integrovaný do vzdelávacích oblastí Ja som (rozvoj osobnostných kompetencií), Ľudia (rozvoj sociálnych kompetencíí), Kultúra ( rozvoj vnímania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry), Príroda (poznávanie prírodnych javov, živej a neživej prírody, vytváranie vzťahu k prírode).

Prostredníctvom projektu ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE sa snažíme dosiahnuť u detí zdravší spôsob života, chápať zdravie ako prvoradé ľudské právo. Zabezpečiť zdravý fyzický a psychický rozvoj detí v spolupráci s rodičovskou verejnosťou i ostatnými činiteľmi.

Prostredníctvom environmentálnej výchovy utvárame u detí pozitívny vzťah k prírodnému i životnému prostrediu, rozvíjame environmentálne cítenie, ochranárske postoje a zručnosti.

.