Výtvarný krúžok

Cieľom výtvarného krúžku je umožňiť deťom aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si deti osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami.

Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca deti zaujala a aby v nich estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala pocity radosti a uspokojenia. Deti na výtvarnom krúžku v uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Rozvíjanie elementárnych grafomotorických zručností pred vstupom do základnej školy uľahčujú začiatočné osvojovanie písma.

Obsahom krúžku:
  • výtvarné hry
  • kreslenie
  • maľovanie
  • modelovanie
  • plošné a priestorové vytváranie
  • koláž
  • zostrojovanie
  • práca s rôznym materiálom
Vyučovanie výtvarného krúžku prebieha vždy vo štvrtok v čase od 15:45 do 16:45 (60 minút) v rozsahu 15 vyučovacích hodín / polrok.